Welcome to School of Information Technology

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
  • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
  • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร