Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IT Maker Day 2019

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม (IT Maker Day 2019)     การแข่งขันประเภทที่ 1 Smart Robotics จำนวน 16 ทีม…

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยชมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยชมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยชมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ…

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน Smart Electronic และ การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน Smart Electronic และ การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล   ในวันพุธที่ 12 มิ.ย 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30  ณ ที่ห้องประชุม…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ที่ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ที่ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ และได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ เด็กตื่นไฟ เมื่อระหว่างวันที่ 26-28…

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม IT MAKER DAY 2019

    IT MAKER DAY 2019 สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ http://bit.ly/2WcBjBz ——————————————————————- สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภทที่ 1 : การแข่งขัน Smart Robotics…

คุณวุฒิชัย กัณหา บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอผลงานการไปสหกิจศึกษา ในการประกวดสหกิจดีเด่นระดับชาติ หมวดนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

  คุณวุฒิชัย กัณหา บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนำเสนอผลงานการไปสหกิจศึกษา ในการประกวดสหกิจดีเด่นระดับชาติ หมวดนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเมื่อครั้งที่คุณวุฒิชัยยังเป็นนักศึกษา…

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ทางสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณบดี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 16 มหาวิทยาลัย…

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 (สัญจร)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 (สัญจร) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…