Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

Name in Thai : อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร

Name in English : Aj. Dr. Pruet Putjorn

Position : Lecturer in Multimedia Technology and Animation

Tel : 053-91-7198

Room : 316

Email: pruet19@gmail.com, pruet@mfu.ac.th, pp303@kent.ac.uk

My Researchgate

My Google Scholar 

My LinkedIn 

My Facebook

My IG

My 500px

ประวัติ :

Brief Biographical History:

 • PhD. in Digital Arts at School of Engineering and Digital Arts, University of Kent, United Kingdom
 • Master of Information Communication Technology from Wollongong University, Australia
 • Higher Diploma in Teaching Technology (Telecommunication) from Chiang Mai Technical College, Thailand

Areas of Interest:

 • Film and VDO Production
 • Graphics Design
 • 2D & 3D design & Animation
 • Web design & Development
 • Multimedia Technology
 • Internet of Things and education
 • Mobile learning technology
 • HCI4D, ICT4D
 • Child-computer interaction

List of Publications:

 • Putjorn P, Nobnop R, Buathong P, Soponronnarit. (2018). Exploring Northern Thai Secondary School Teacher Perceptions Toward Using Augmented Reality-Based Applications as Pedagogical Tools in Astronomy Classes. Proceeding of The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC- 2018). Nov 2018.
 • Putjorn P, Siriaraya P, Deravi F, Ang CS. (2018). Investigating the use of sensor-based IoET to facilitate learning for children in rural Thailand. PloS one. 2018 Aug 15;13(8):e0201875.
 • Putjorn, Pruet and Siriaraya, Panote and Ang, Chee Siang and Deravi, Farzin (2017) Designing a ubiquitous sensor-based platform to facilitate learning for young children in Thailand. Proceeding of  MobileHCI 2017, 19th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, 4th – 7th September, Vienna, Austria.
 • Pruet, P., Ang, C. S., & Farzin, D. (2016). Understanding tablet computer usage among primary school students in underdeveloped areas: Students’ technology experience, learning styles and attitudes. Computers in Human Behavior55, 1131-1144.
 • Pruet, P., Farzin, D., Ang, C. S., & Chaiwut, N. (2015, June). Exploring the Internet of “Educational Things”(IoET) in rural underprivileged areas. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference on(pp. 1-5). IEEE.
 • Putjorn, P., Ang, C. S., & Farzin, D. (2015, May). Learning IoT without the I-Educational Internet of Things in a Developing Context. In Proceedings of the 2015 Workshop on Do-it-yourself Networking: an Interdisciplinary Approach (pp. 11-13). ACM.
 • Putjorn, P., Xuto, P., Parisunyakul, S.: Development of Computer Assisted Instruction (CAI) integrated with 3D animation on Mechanism of labor for nursing students, Proceeding of The 3rd National Conference on Information Technology (NCIT2010), PP.180-183, 28-29 October, 2010, Thailand
 • Putjorn, P.:Effective Use of Multimedia Instructions in 3D Design and Animation Laboratory, Proceeding of the 3rd Joint International Information & Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2010), PP.386-389, December 21–24, 2010 ,Luangeprabang, Lao PDR.
 • Putjorn, P: Creativity evaluation model for enhancing creative learning in 3D modeling and texturing, Proceeding of the 7th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2011), PP.51-54, 11-12 May, 2011, Thailand
 • Putjorn, P: Problem Based Design Process For The Digital Content Creation: A Case Study In Luang Prabang Digital Contents Development Project (NCIT2012), PP.361-364, 26-27 April, 2012, Thailand

Please visit my Google scholar or ResearchGate for more detail.

 

Honours & Awards

Current Project

OBSY: Observation Learning System (January 2014 to Present)
This is an innovative observation learning system which facilitates the development of young students’ collaborative learning through the integration of the Internet of Things technology (IoT) and online private network.

For more information, please visit OBSY website: http://www.obsy.org
watch project’s video: https://youtu.be/J3iMiC4rtpY

My Blog —> link

My Linkedin –> link

วิทยากรบรรยาย (Trainer/Facilitator)

 • 2562: การสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ (Online Digital Content Creation)
 • 2562: การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ (Web Design and Development)
 • 2561: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Augmented Reality (AR) เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • 2561: การพัฒนากระบวนการออกแบบสื่อและนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking
 • 2561: การประยุกต์ใช้ Physical Computing ในการเรียนการสอน
 • 2561: การออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ (Online Visual Marketing)
 • 2561: การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกแบบมืออาชีพ (Creating professional Infographics to enhance learning)
 • 2560: การสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Designing the 21th Century Ubiquitous learning platform)
 • การสร้างสื่อ Augmented Reality (AR) เพื่อการเรียนการสอน
 • การสร้างสื่อ Infographic สำหรับการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • สร้างสื่อแอนิเมชั่น 2D 3D
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ 4.0
 • การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • การพัฒนากระบวนการออกแบบสื่อและนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking
 • การประยุกต์ใช้ Physical Computing ในการเรียนการสอน

ประสบการณ์การทำงาน (Work experience)

 • หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ช่วงเวลา: 3 มีนาคม 2546 ถึงปัจจุบัน (2561)

ตำแหน่งบริหาร:

 • ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2551-2557)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2553)
 • กรรมการสภาวิชาการ (2551-2557)
 • กรรมการบริหารสำนักวิชา (2551-2557)
 • ผู้ก่อตั้งหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (2548)
 • อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (2548-2556)

 โครงการวิชาการ:

 • หัวหน้าโครงการการประกวดแอนิเมชั่นและสื่อประสม MMAC (Multimedia and Animation Contest) ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บ.กันตนาแอนิเมชั่น (2551-2561)
 • หัวหน้าโครงการสร้างสื่อดิจิทัลให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2555-2556)
 • หัวหน้าโครงการการผลิตสื่อดิจิตอลคอนเทนท์ในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2553-2554)
 • หัวหน้าโครงการการการพัฒนาการจำลองภาพสามมิติกรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน (The Development of 3D Virtual Reality: Case study of Nawa Lantue, the figure of the Buddha, Chiang Saen) (2553)
 • หัวหน้าโครงการการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (2552-2553)

 ประสบการณ์การสอน (Teaching experience)

 • การสร้างสื่อดิจิทัลออนไลน์ (Digital Media Marketing)
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design and Development)
 • การออกแบบและสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design)
 • การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Design)
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
 • การออกแบบและสร้างสื่อสามมิติ (3D Design and Animation)
 • การออกแบบและสร้างเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Games Design and Development)
 • การออกแบบสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics and Design)
 • เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System)

 

Back

Post Author: Aj. Dr. Pruet Putjorn