Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

26 เมษายน 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงราย

 

26 เมษายน 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงราย

คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย และ คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Microwave Communication ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงรายในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 


Post Author: newit