Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

25 พฤศจิกายน 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย

 

 

คุณขวัญยืน บวรสิทธิปัญญา ผู้จัดการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย คุณโยธิน เกียรติวัฒนเจริญ วิศวกร 7 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย และ คุณวิชัย นาขยัน นายช่างเทคนิค ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ อาจารย์ปรัสรา จักรแก้ว และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Optical Communication ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit