Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

1 ธันวาคม 2016 – การบรรยายพิเศษ “Wireless Communication Technology” by True Corporation

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Wireless Communication Technology” สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณภูริต สุริยะมณี คุณชิตวัน ฉายอรุณ คุณจันทิมา คำปัญญา และ ทีมวิทยากร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ S7A-302 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 13:00-14:30 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit