Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

1 ธันวาคม 2016 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานีฐาน CRI0005

 

คุณชิตวัน ฉายอรุณ คุณจันทิมา คำปัญญา และ ทีมวิทยากร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 20 คน เข้า On-site learning เกี่ยวกับ Telecommunication equipment และ Site facility and accommodation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ สถานีฐาน CRI0005 จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 14:30-16:30 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit