Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

1 มีนาคม 2017 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

 

คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  และทีมวิทยากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Microwave Communication ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit