Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

24 เมษายน 2018 – การบรรยายพิเศษ “Fusion Splicing” by TOT

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Fusion Splicing” สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit