Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

3 พฤษภาคม 2018 – การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

 

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล ผู้จัดการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน และคุณพิสิทธิ์ ศิริยันต์  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit