Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

1-2 ธันวาคม 2018 – การบรรยายพิเศษ “Computer Vision”

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Computer Vision” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธ์ เจริญพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ C5-321 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: newit