Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

Food Innopolis ร่วมกับ The British Council ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links)

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการ Sensory and Consumer Behaviours: Train-the-Trainers Program

• วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 จัดอบรม ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร

o กิจกรรมอบรม 5 วัน เกี่ยวกับการประเมินการรับความรู้สึก วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาและประเมินกรณีศึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

• วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 การศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร

o การเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นมุ่งเป้า และเพื่อเรียนรู้ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากสหราชอาณาจักร

2. โครงการ Foresight for Food Industry: Train-the-Trainers Program

• วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ เขาใหญ่ ประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สหราชอาณาจักร

o กิจกรรมอบรม 5 วัน เกี่ยวกับกระบวนการคิดและกระบวนการพยากรณ์ ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร

• วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 การศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร

o การเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นมุ่งเป้า และเพื่อเรียนรู้ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากสหราชอาณาจักร

รายละเอียดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกทั้ง 2 โครงการ

• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2562

• ประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

• ค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านละ 20,000 บาท ต่อโครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในข้อกำหนด ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารการอบรม รวมถึงการเดินทางไปสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/university-industry-links

Attached file :

Post Author: newit