Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Computer Vision” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธ์ เจริญพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

Post Author: Aj.Dr.Sirichai Hemrungrote