Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักวิชา” ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสำนักวิชา ๓ ห้อง ๓๐๒ (E3A-302) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญวัฒน์ อัตชู จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Post Author: newit