Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้กับบุคลากร ในด้าน พัฒนาเว็บไซต์ โดยวิทยากรจาก บริษัท ปอดีแจ่ม จำกัด ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบให้กับทางสำนักวิชาและทางมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

Post Author: newit