Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์จีน

 

นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนนักศึกษาจากสำนักจีนวิทยาอีกสามคน ได้ร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่18 ซึ่งร่วมจัดโดย สำนักงานตัวแทนสถาบันขงจื่อ(สำนักงานใหญ่)ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยธนาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน โดยมีการจัดแข่งขันเป็นชุด ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่1 แข่งขันการเขียนภาษาจีน 27 มีนาคมนี้ ครั้งที่2 แข่งขันสัมภาษณ์ออนไลน์ความรู้ภาษาจีน เมื่อ 31 มีนาคมนี้ และครั้งที่3 แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา จากความตั้งใจอันแน่วแน่และพรสวรรค์ของนักศึกษาประกอบกับการเคี่ยวเข็ญอย่างเข้มข้นจากอาจารย์ผู้ฝึกคือ อาจารย์Wang Wei และ อาจารย์Fang Yuan จากสำนักวิชาจีนวิทยา  ท่ามกลางสายตาของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมฟังกว่า 400 คน นักศึกษาทั้ง 4 คนสามารถเอาชนะผู้แข่งขันกว่า 120คน โดย นางสาวชุติกาญจน์ แซ่ลี้ สำนักวิชาจีนวิทยาได้รับรางวัลที่หนึ่ง นางสาวจินตรา แซ่จาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ นางสาวกนกวรรณ ดีชัยจากสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับราววัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และ นางสาวอรอนงค์ แซ่หย่าง จากสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาจีนของประเทศไทย ที่มีมหาวิทยาลัยเดียวกวาดสามรางวัลแรกในคราวเดียว และหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับรางวัลยังเป็นนักศึกษาต่างสำนักวิชา สะท้อนให้เห็นว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่แค่ส่งเสริมความเป็นเลิศในสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพือให้เกิดความเป็น Multidisciplinary ตามความใฝ่ฝันของตัวนักศึกษาเองและยังเกิดการบูรณาการณ์ระหว่างสำนักวิชาอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาเอง  ถือเป็นเรื่องน่ายินดีแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประเทศไทยที่สามรถฟูมฟักนักศึกษาให้เป็นผู้มีความสามารถอันจะเป็นทรัพยากรอันมีค่าแก่ประเทศในกาลต่อไป

 

 

 

Post Author: newit