Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 (สัญจร)

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 (สัญจร) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากท่าน อธิการบดี รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ และ รักษาการแทนรองอธิการบดี ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ ในการร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีคณบดีและผู้บริหารจาก 16 มหาวิทยาลัย ด้านไอที เข้าร่วม

Post Author: newit