Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 

คุณวุฒิชัย กัณหา บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ไปนำเสนอผลงานการไปสหกิจศึกษา ในการประกวดสหกิจดีเด่นระดับชาติ หมวดนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเมื่อครั้งที่คุณวุฒิชัยยังเป็นนักศึกษา คุณวุฒิชัยได้ไปปฏิบัติสหกิจ ที่บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด เมื่อเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 โดยมี อ. ดร. ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการในระดับที่ดีมาก ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้สนับสนุนให้ส่งประกวดสหกิจดีเด่นโดยชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าสู่รอบการประกวดระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนได้รางวัลชนะเลิศและไปนำเสนอในระดับชาติตามลำดับ ซึ่งทาง สกอ. จะแจ้งผลการประกวดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับคุณวุฒิชัยกันครับ

 

Post Author: newit