Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

27 พฤษภาคม 2019 – 8 มิถุนายน 2019

Robot Design Contest 2019 – รอบระดับประเทศ

นางสาวกัลยาณี ทองคง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Robot Design Contest 2019: RDC 2019) รอบระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2019 – 8 มิถุนายน 2019  ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้มีความสนใจพิเศษด้านหุ่นยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์และทักษะ โดยจำลองจากการทำงานจริงที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา แบ่งปันความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรูปแบบเดียวกับในระดับนานาชาติที่ริเริ่มและจัดต่อเนื่องจนปัจจุบันโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่า ทีม “สถานีสิรินธร” ซึ่งมี นางสาวดวงกมล สายะบุตร จุฬาฯ, นายพัทธกานต์ เลิศปัญญาวิทย์ ม.มหิดล, นายหัฏฐะเนตร วิรุฬห์ศรี ม.พระนครเหนือ และนายดำรงฤทธิ์ เเทบทาม ม.ราชภัฏอุดรธานี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ (IDC RoBoCon 2019) ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม :

RDC Thailand

Post Author: Aj.Dr.Sirichai Hemrungrote