Site Loader
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 18-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยมีวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากอ (CCIE Certified) (อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รูปภาพเพิ่มเติม :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: newit