หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัล

แผนการเรียน