แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก  มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สู่สังคมภูมิปัญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

              สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ   อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่นกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีความสามารถนำวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัล มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
                    1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                    2. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
                    3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 
                    4. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ค่าธรรมเนียม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( English Program ) แผน ก 1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
    – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
    – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 1
         โครงสร้างหลักสูตร 
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
                             1. หมวดวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ก1 แผนการศึกษา แผน ก2

อ้างอิงจาก : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553