หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตัล

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านทฤษฎีพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย โดยใช้สื่อประสม การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากปัญหา และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผนวกกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสากลประเทศ

แผนการศึกษา