รายชื่อตำแหน่งเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
คณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์สุรพล วรภัทราทรผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยาผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อนอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิตอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิดอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทองอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.ทศพล บุญเกินอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอดอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ทิว หงษ์ทองอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสองอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ภัทรียา สิงห์พันธ์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ลริศรา สาตะรักษ์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมาอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ เจียตระกูลอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวงอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุลอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดีอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สันติชัย วิชาอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรีอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้วอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรีอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล อาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุลอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจรอาจารย์ประจำเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. มาหะมะ เซะบากออาจารย์ประจำเพิ่มเติม
นาย สิทธิชัย แทนด้วงนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ว่าที่ ร.ต.ฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว นาถธิชา เกษรพันธ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว ศิวพร บุญสมวลนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว รจนา สุวรรณนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ พรมมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว พรทิพย์ ปัญญาเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาว ทัตต์ชไม หวานชัยสีห์เจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาว สยุมพร ไชยชมภูเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาว รัตติกาล นางแลเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นาย ปิยวัฒน์ ปาระมีเจ้าหน้าที่บริหาร
อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์(ลาศึกษาต่อ)เพิ่มเติม
อาจารย์ พัชราภรณ์ พรรณวงค์(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ วัชราวรรณ อินทยศ(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ปรัสรา จักรแก้ว(ลาศึกษาต่อ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นชา ชลดำรงค์กุล (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ยุทธพงษ์ ทองแพง(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ปวีณา สืบสมบัติ(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล (ลาศึกษาต่อ)