รายชื่อตำแหน่งเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
คณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์สุรพล วรภัทราทรผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยาผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม
ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์เพิ่มเติม
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อนอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิตอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิดอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทองอาจารย์เพิ่มเติม
รศ. น.ท.ดร.ทศพล บุญเกินอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ณรงค์ ชัยวุฒิอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ชยพล คำยอดอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ทิว หงษ์ทองอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสองอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ภัทรียา สิงห์พันธ์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ลริศรา สาตะรักษ์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมาอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ปิยะศักดิ์ เจียตระกูลอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวงอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุลอาจารย์เพิ่มเติม
ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญอาจารย์เพิ่มเติม
ผศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดีอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สันติชัย วิชาอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ณัฐพล อุ่นศรีอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้วอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรีอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล อาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุลอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจรอาจารย์เพิ่มเติม
นาย สิทธิชัย แทนด้วงนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ว่าที่ ร.ต.ฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว นาถธิชา เกษรพันธ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว ศิวพร บุญสมวลนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว รจนา สุวรรณนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ พรมมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
นางสาว พรทิพย์ ปัญญาเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาวทัตต์ชไม หวานชัยสีห์เจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาว สยุมพร ไชยชมภูเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม
นางสาว รัตติกาล นางแลเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม