โครงการอบรมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับรายชื่อโครงการรายละเอียด
1การสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกรายละเอียด
2IT Maker Day 2019รายละเอียด
3อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายละเอียด