COMPUTER ENGINEERING

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือ ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆที่ มีการควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น ทั้งนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์ นั่นคือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering) โดยในการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

“นิยามโดย Association for Computing Machinery (ACM)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) และสภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ (Ambient Intelligent) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์และระบบสมองกลฝังตัว, วิศวกรควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์, ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บไซด์และโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ, ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

แผนการศึกษา

 ชั้นปี 1
 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา  
1001105  Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
 
1006122  English 1
ภาษาอังกฤษ 1
 
1301107  Basic Information Technology
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1301120  Mathematics for Information Technology 1
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 
1501108  Electric Circuits and Electronics Devices
วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
1501109  Electrical Design and Simulation
การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า
 

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต
 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1006123  English 2
ภาษาอังกฤษ 2
1301121  Mathematics for Information Technology 2
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1501112  Engineering Programming
การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
1501113  Electronics Workshop
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
1501171  Digital Circuit and Logic Design
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
2302101  ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต

 

 ชั้นปี 2
 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1006124  English 3
ภาษาอังกฤษ 3
1302333  Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
1501212  Data Communications and Networks
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
1501214  Computer Architecture and Microprocessor
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์
1501218  Electric Drives
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
1501483  Embedded Systems
ระบบฝังตัว

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต
 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1302206  Mathematics and Algorithms for Computing
คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
1501210  Computer Engineering Mathematics
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1501213  Computer Networks
โครงข่ายคอมพิวเตอร์
1501215  Object-Oriented Programming on Mobile Devices
การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
1501216  Real-Time Operating Systems for Embedded Applications
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว
1501217  Model Based Design
การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต

 

 ชั้นปี 3
 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1501312  Web Application Development
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
1501313  Computational Intelligence
ปัญญาเชิงคำนวณ
1501314  Smart Devices and Internet of Things
อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
1501345  Network System Security
ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
15xxxxx  Major Elective 1
วิชาชีพเลือก1
2302102  Man and Society
มนุษย์กับสังคม

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต
 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1501496  Co-operative Education
สหกิจศึกษา

 

รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต

 

 ชั้นปี 4
 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1106281  Probability and Statistics
ความน่าจะเป็นและสถิติ
1202114  Introduction to Economics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1305102  Introduction to Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
1501401  Computer Engineering Pre-Project
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15xxxxx  Major Elective 2
วิชาชีพเลือก2
xxxxxxx  Free Elective 1
วิชาเลือกเสรี 1

 

รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต
 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
1203142  Organization and Management
องค์การและการจัดการ
1501402  Computer Engineering Project
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15xxxxx  Major Elective 3
วิชาชีพเลือก3
2408001  Chinese 1
ภาษาจีนกลาง 1
xxxxxxx  Free Elective 2
วิชาเลือกเสรี 2

 

รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต