หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มฟล. ปรับปรุงใหม่ ตอบโจทย์สายงานทุกมิติ

All new Computer Engineering | MFU 2019

ใคร ๆ ก็เรียนได้ สมัครด่วน!!!  http://www.admission.mfu.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือ ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆที่ มีการควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น ทั้งนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์ นั่นคือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering) โดยในการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

“นิยามโดย Association for Computing Machinery (ACM)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) และสภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ (Ambient Intelligent) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

กลุ่มอาชีพสายงานฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ

 • วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์และระบบสมองกลฝังตัว
 • วิศวกรควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ

กลุ่มอาชีพสายงานวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

 • นักวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)
 • สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 • นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะธุรกิจ (Business Intelligence Analyst)
 • นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
 • ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator)
 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Developer)
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

กลุ่มอาชีพสายงานการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

 • วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรเครือข่ายโทรคมนาคม
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1005120

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication

3 (3-0-6)

1006135

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3 (3-0-6)

1006134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3 (3-0-6)

1001127

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน Psychology in Daily Life

3 (3-0-6)

1301110

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นIntroduction to Information Technology and Data Science

3 (2-2-5)

1301121

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Mathematics for Information Technology 2

3 (2-2-5)

1301120

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Mathematics for Information Technology 1

3 (3-0-6)

1501112

การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม

Engineering Programming 

 

3 (2-2-5)

1501108

วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Electric Circuits and Electronics Devices

3 (2-2-5)

1501171

การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ

Digital Circuit and Logic Design

3 (2-2-5)

1501109

การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า

Electrical Design and Simulation

3 (2-2-5)

1501113

ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Workshop

3 (2-2-5)

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1101105

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว

Sciences and Mathematics All Around

3 (3-0-6)

1302206

คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ

Mathematics and Algorithms for Computing

3 (2-2-5)

1501212

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

Data Communications and Networks

3 (2-2-5)

1501215

การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ Object-Oriented Programming on Mobile Devices

3 (2-2-5)

1501483

ระบบฝังตัว

Embedded Systems

3 (2-3-5)

1501213

โครงข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

3 (2-2-5)

1302333

ระบบฐานข้อมูล

Database System

3 (2-2-5)

1501210

คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Mathematics

3 (2-2-5)

1501214

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์

Computer Architecture and Microprocessor

3 (3-0-6)

1501216

ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว

Real-TimeOperating Systems for Embedded Applications

3 (2-2-5)

1501218

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electric Drives

3 (2-2-5)

1501217

การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Model Based Design

3 (2-2-5)

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1601104

ความเป็นพลเมืองโลก

Global Citizenship

3 (3-0-6)

1501496

1501497

1501498

สหกิจศึกษา หรือ

ฝึกงานต่างประเทศ หรือ

โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9 (0-40-18)

1501345

ความมั่นคงของระบบเครือข่าย

Network System Security

3 (2-2-5)

 

 

 

1501312

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Web Application Development

3 (2-2-5)

 

 

 

1501313

ปัญญาเชิงคำนวณ 

Computational Intelligence

3 (2-2-5)

 

 

 

1501314

อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Smart Devices and Internet of Things

3 (2-2-5)

 

 

 

1501xxxx

วิชาชีพเลือก 1

Major Elective 1

3 (x-x-x)

 

 

 

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

รวม  9 หน่วยกิต

 

 

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2408101

ภาษาจีน 1

Chinese 1

3 (3-0-6)

2408102

ภาษาจีน 2

Chinese 2

3 (3-0-6)

1106281

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

3 (3-0-6)

1203102

การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ Managing Organization and Entrepreneurship

3 (3-0-6)

1305102

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

Introduction to Software Engineering

3 (3-0-6)

1501402

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Project

3 (0-9-3)

1501401

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Computer Engineering Pre-Project

3 (0-9-3)

1501xxx

วิชาชีพเลือก 3

Major Elective 3

3 (x-x-x)

1501xxx

วิชาชีพเลือก 2

Major Elective 2

3 (x-x-x)

1xxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

Free Elective 2

3 (x-x-x)

1xxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

Free Elective 1

3 (x-x-x)

 

 

 

 

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

รวม  15 หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มวิชาชีพเลือก      9  หน่วยกิต       

1) กลุ่มฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ

(Hardware and Intelligent Control Systems)

1501403  ระบบควบคุมอัจฉริยะ                  3(2-3-5)

                   Intelligent Control Systems

1501405  หัวข้อใหม่ในระบบสมองกลฝังตัว     3(3-0-6)

                  Modern Topics in Embedded Systems

1501481  หุ่นยนต์                          3(2-2-5)

                 Robotics

 

 

1501xxx การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์     3 (3-0-6)

                Biomedical Signal Processing

2) กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

(Data Science and Artificial Intelligence)

1501xxx   วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์         3 (2-2-5)

                Data science and Artificial Intelligence

1501xxx คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ                                 3 (2-2-5)

              Data Warehousing and Business Intelligence

1501xxx การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์            3 (2-2-5)

              Machine Learning

1501xxx การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3 (2-2-5)

              Big Data Management and Analytics

3)        กลุ่มการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

(Data Communications and Networks)

1501xxx หลักการของระบบสื่อสาร                       3 (3-0-6)

                Principles of Communication

1501xxx โครงสร้างพื้นฐานของโครงข่าย              3(3-0-6)

                 Network Infrastructure      

1501xxx การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล             3(2-2-5)                                                                            Digital Signal Processing

1501xxx เครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต             3 (2-2-5)

               Service provider network