COMPUTER SCIENCE AND INNOVATION

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน ฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จนถึงการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และ วิทยาการข้อมูล (Data Science)  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานจริง ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา กระบวนการทางธุรกิจ การคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างสนุกทั้งภายในและนอกห้องเรียนจากคณาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์ โดยมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อพร้อมที่จะไปทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ หรือเป็นผู้ประกอบการเองได้ในอนาคต รวมถึงได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ และได้โอกาสในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

“รู้ลึก รู้จริงด้านคอมพิวเตอร์ สู่การปฏิบัติ และพัฒนานวัตกรรม”

แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

แนวทางประกอบอาชีพ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ, ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการ, ผู้ประกอบการอิสระด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล, ครู อาจารย์ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แผนการศึกษา