ปณิธาน

“พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชาติและระดับสากล”

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นสำนักวิชาที่ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้และมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และในระดับสากล

ยุทธศาสตร์

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
2. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
3. ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ความเป็นเลิศด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ความเป็นเลิศด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ความเป็นเลิศด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ