ปีการศึกษา 2542

เปิด สอนครั้งแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษารุ่นแรก มีจำนวน 42 คน และทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในภาคการศึกษาต้น และ ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว (อาคารส่วนหน้า) ในภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2543

เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2545

เปิด สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2546

ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ อาคารถาวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และย้ายสำนักงานมายังอาคารสำนักวิชา 1 (E1)

ปีการศึกษา 2548

เปิด สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง, และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง สำนักวิชาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2550

เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ปีการศึกษา 2553

เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2556

เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และย้ายสำนักงานมายังอาคารสำนักวิชา 3 (E3A)