ภารกิจหลัก

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภารกิจของหน่วยงาน

1. จัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. บริการวิชาการแก่สังคมในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์
6. สร้างระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพของสำนักวิชา
7. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของสำนักวิชา ที่สามารถสอดรับและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยทั้งด้านนโยบายและปฏิบัติ
8. เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย