ด้านบุคคลกร 

1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเพียงพอต่อการดำเนินการตามพันธกิจของสำนักวิชา

  • จำนวน
  • คุณวุฒิ
  • ภาษา

2. มีอาจารย์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านไอทีได้
3. มีอาจารย์ที่มีความสามารถในการบริหารการศึกษา

  • หลักสูตร
  • เทคนิคการเรียนการสอน
  • การวัดและประเมินผล (QA)

 

ด้านบัณฑิต

1. สร้างบัณฑิตพร้อมใช้

  • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • ทำงานในแถบประเทศ ASEAN หรือนานาชาติได้

2. สร้างบัณฑิตที่พร้อมเป็นผู้ประกอบการ