Welcome

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรทางเทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
 • ใช้การเรียนรู้ผ่านทาง Project Based Learning เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กยุค IT ที่เน้นการเรียนผ่านการทำจริง
 • ผู้สนใจเข้าเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ชื่อของหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับปริญญาตรี

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (Computer Science and Innovation)
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 5. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Technology and Animation)

 

 • ระดับปริญญาโท

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Master of Eng.)
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Sci.)

 

 • ระดับปริญญาเอก

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (PhD)