โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Rapidminer Studio”

Categories: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Rapidminer Studio”

โดย อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ 

 

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00–16.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย

ห้อง S7-B415 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 |   |  557