มฟล. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันงานวิจัยและโอกาสของนักศึกษา

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจด้านกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โดย นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยมี ผศ.ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เป็นสักขีพยาน

บันทึกความเข้าใจด้านกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าวจะดำเนินการโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เพื่อร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มสำนักวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเจริญก้าวหน้าของสำนักวิชาตลอด 24 ปีจะสามารถทำประโยชน์กับ GISTDA ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพัฒนาระบบและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของ GISTDA การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการพัฒนาระบบไอที ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าโครงการ ดิฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะดำเนินพันธกิจไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพ

ด้านนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า GISTDA มีความเชื่อมั่นใน มฟล. เพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติทั้งการเรียนการสอน การวิจัย มีหลายโครงการระดับนานาชาติที่ มฟล. เป็นหัวหน้าโครงการ ศักยภาพของอาจารย์ที่นี่ก็เป็นที่ยอมรับ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผมคิดว่าความร่วมมือของสองหน่วยงานจะเอื้อประโยชน์ต่อกัน GISTDA เราอยู่กับข้อมูลตลอดเวลา และเราต้องการใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด MOU ในวันนี้จะทำให้ข้อมูลที่เรามีนำไปสู่การใช้จริงและเผยแพร่วงกว้างในอนาคต

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  421