บริษัท ExxonMobil เข้าหารือความร่วมมือทางด้านการรับนักศึกษาเข้าร่วมงานกับทางบริษัท

Categories: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ E3A-302 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีรายชื่อดังนี้

 • อาจารย์ เตือนจิต สุทธหลวงเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • อาจารย์ นนทวรรษ ธงสิบสอง ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • อาจารย์ ปวีณา สืบสมบัติ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   

เข้าร่วมต้อนรับ บริษัท ExxonMobil  ในการหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านวิชาการรวมถึงการทำ MOU ร่วมกัน  ในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานกับทางบริษัทในอนาคต โดยทางบริษัทได้มีผู้เข้าร่วม ดังนี้

 • คุณวีร์ ตั้งมั่นภักดีพงศ์ ตำแหน่ง Application Integration Manager
 • คุณปราณปรียา อริยเดช ตำแหน่ง AIS Staff Development Manager
 • คุณ สุรวดี ตั้งต่อกิจ ตำแหน่ง Process Optimization Solution Architect
 • คุณธัชพัฒน์ เกษรศรี ตำแหน่ง Container Platform Engineer
 • คุณทรงเกียรติ วงค์ษา ตำแหน่ง ที่ปรึกษาแผนกสรรหาบุคลากร

ทางสำนักวิชายินดีและขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากทางบริษัทที่มาเยี่ยมเยือนสำนักวิชาฯ ในครั้งนี้

 |   |  334