โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Vision 1

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Vision 1

โดย   รศ.ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

 

 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4)

ห้อง E4A-707

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

| ผู้เขียนข่าว Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 281 ครั้ง