สอนออนไลน์กลุ่มด้วยโปรแกรม Zoom

Categories: It-IT Knowledge Sharing Forum

สอนออนไลน์กลุ่มด้วยโปรแกรม Zoom

จัดทำโดยอาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม : https://spidyhero.wordpress.com/2019/04/04/zoom-meeting/

 |   |  708