เริ่มต้นตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยโปรแกรมฟรี เคเดนไลฟ์ By AJ.Pruet Putjorn

Categories: It-IT Knowledge Sharing Forum

เริ่มต้นตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยโปรแกรมฟรี เคเดนไลฟ์

จัดทำโดยอาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 |   |  441