สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาตรี