สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต