นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาความรู้ ความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ อาคาร E3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ใน วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง