สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมต้อนรับ Prof. Ahmed Mehaoua และเข้าพบ อธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สมรรถชัย แย้มสอาด อาจารย์ประสำนักวิชาการจัดการ

ได้ร่วมต้อนรับ Professor Ahmed MEHAOUA จาก University of Paris, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Computer Science

เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยหลังการหารือผู้เข้าร่วมประชุมได้นำ Professor Ahmed MEHAOUA เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เพื่อแนะนำในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารวันชัย ศิริชนะ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 54 ครั้ง