สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา Chiang Saen Metaverse

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดทำโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาและผลิตเนื้อหาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยถ่ายทอดความรู้ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งในโครงการนี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อสร้างจักรวาลนฤมิตรเมืองเก่าเชียงแสน (Chiang Saen Metaverse)

 |