ท่านอธิการบดี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ พบสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านอธิการบดี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ,ท่านรองอธิการบดี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง และ ดร.อติมา แก้วสอาด ได้มาเยี่ยมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร S7A ห้อง 204 โดยมี ท่านคณบดี อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี และ คณาจารย์, บุคลากรของทางสำนักวิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้บุคลากรของสำนักวิชาฯ ที่เข้าร่วมต้อนรับ ได้เข้าใจและได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิ๊ก

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 20 ครั้ง