โครงการพัฒนาแรงบันดาลใจด้านงานวิจัยสำหรับบุคลากรและการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบองค์รวม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก” ครั้งที่ 4 (ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแรงบันดาล

ใจด้านงานวิจัยสำหรับบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบองค์รวม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก” ครั้งที่ 4

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมหารือในหัวข้อ “ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับการประเมินมวลชีวภาพ (คาร์บอน) ในพื้นที่ป่าไม้” และ “การบูรณาการเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำหรับการจัดทำ T-VER” ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ (สปภ.) และบุคลากรจากสำนักงานพัฒนเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และร่วมหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  83 ครั้ง