สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E3A-316/2 นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
เรืองศิรรักษ์ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  • ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
  • อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
  • ผศ.ดร.สุรพล วรภัทราทร

เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี (IOT) ด้านสุขภาพ (Healthcare) ที่ใช้ในการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมนวัตกรรมต่างๆ ของอาจารย์และนักวิจัย เพื่อนำไปผลักดันและต่อยอดการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีสมาชิกจาก สดช. เข้าร่วม ดังนี้

  • นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล       ผู้อำนวยการกองขันเคลื่อนดิจิทับเพื่อเศรษฐกิจ
  • นางสาวมณีนุช เปลี่ยนศรี             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  • นางสาวนฤมล พันธุ์มาดี               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  • นายสุริยา จันทร์กระจ่าง               นักวิจัย/ที่ปรึกษา บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • นางสาวภิรญา ม่วงงาม               หัวหน้าทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • นายเสกสรร หงษ์ทอง                 เลขานุการโครงการฯ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • นางสาวณิรินทร์ญา ทะฤาษี           เลขานุการโครงการฯ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรู้สึกยินดีและขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือนสำนักวิชาฯ ในครั้งนี้

 |   |  121 ครั้ง