สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "E-commerce website creation for online store with advanced WordPress"

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "E-commerce website creation for online store with Advanced WordPress" ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 206 (S1 206) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ยกระดับทักษะฝีมือของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

โดยได้เกียรติจากวิทยากร อาจารย์ชนกานต์ กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 |   |  88 ครั้ง