ชมรมนิวมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมนิวมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีสมาชิกชมรมเดินทางเข้าชมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก

อาจารย์ ดร. พฤทธิ์ พุฒจร (ผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์),อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ (ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ),และอาจารย์ในหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ดร. บรรพจณ์ โนแบ้ว, อาจารย์ รัชชานนท์ นอบนพ, อาจารย์ กานต์ โสภณรณฤทธิ์

ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางสำนักวิชาขอขอบคุณ คณะศึกษาดูงานที่ให้ความสนใจในหลักสูตร และ ผลงานด้านการผลิตของสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในครั้งนี้

 

 

 

 

| writer Piyawat Paramee |