สำนักไอทีร่วมประชุมวิชาการ WPMC2019 เพื่อรายงานผลการจัดงานปี 2018

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2018) ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมาอย่างสมเกียรตินั้น  

ในปี 2019 (พ.ศ. 2562) ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน WPMC2018 จึงได้ส่งตัวแทนกรรมการจัดงาน ได้แก่ อ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ (ผู้ช่วยคณบดี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณฤมล เต็มดี, อาจารย์ ดร. ชยพล คำยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี ร่วมเป็นตัวแทนอธิการบดี และ คณบดีสำนักวิชา ในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ WPMC2019 ที่ประเทศโปตุเกส

โดยในการ สำนักวิชาไอที ได้นำเสนอผลการดำเนินการหลังการจัดงานปี 2018 (Final Report) ให้กับทาง Steering Board Committee ทราบ เพื่อเป็นการจบหน้าที่เจ้าภาพจัดงาน อย่างสมบูรณ์

นอกไปจากนี้ สำนักวิชายังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แก่ Mr. CHUANHUI HE นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมส่งผลงานโครงงานนักศึกษาเข้านำเสนอในงานประชุมวิชาการ WPMC2019 ครั้งนี้ และ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง