นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 3 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ AJCC2020

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การดูแลของศูนย์ความเลิศด้าน AI and Emerging Technologies โดยมี รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร. ทศพล บุญเกิน เป็นผู้ดูแลโครงการ และมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกานต์ ชูเชิด
  2. นายวันเฉลิม        ไชยทิพย์
  3. นายศุภสิน          หงวนตัด
  4. นายสรัล            โอฬารกนก
  5. นายจักรกฤษณ์     สุขเสริม
  6. นายปริญ            สันติสุข
  7. นายพรศักดิ์         ศรีแก้ว
  8. นางสาวเรณุกา      บุญยืน
  9. นางสาวชฎาธาร     ยาวิชัย
  10. นายธนากร          ภูมิผิว

ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัย 3 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ AJCC2020 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร (TCI indexed) ทั้งสามฉบับ ซึ่งงานประชุมวิชาการ The Asia Joint Conference on Computing (AJCC2020) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีการนำผลงานวิจัยและความรู้ต่าง ๆ       มาเผยแพร่ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศโดยงาน AJCC2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE) เห็นควรสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุน งานวิจัยของนักศึกษา และเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกในงานวิจัย และเป็นสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 665 ครั้ง