นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย Best Conference Paper Award

Category: It-ข่าวรางวัล

นายธีระนัย แสงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ นางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาในโครงการวิจัย Newton Fund ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI and Emerging Technologies สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย Best Conference Paper Award สองรางวัล จากที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Eurasia Conference on IOT, Communicationand Engineering National Formosa University, Yunlin, Taiwanเมื่อวันที่ 3 ถึง 6 ตุลาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อนและ Dr.James Mullaney (Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, UK) เป็นที่ปรึกษางานวิจัยทั้งสอง

 

นายธีระนัย แสงจันทร์นำเสนอผลงานเรื่อง Classification of Astronomical Objects Using Light Curve Profile ซึ่งแก้ไขปัญหา Imbalance data เพื่อยกระดับความถูกต้องของโมเดลจำแนกประเภทวัตถุในอวกาศโดยใช้ชุดข้อมูล Time series/Light curve จากกล้องโทรทัศน์Large Synoptic Survey Telescope (LSST) ที่ปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศชิลี

 

นางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์นำเสนอผลงานเรื่อง Exploiting Consensus Clustering for Light Curve Data Analysisรายงานผลการทดลองประยุกต์ใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ consensus clusteringร่วมกับ noise-induced ensemble generationกับข้อมูลดาราศาสตร์ที่มาจากกล้องโทรทัศน์ LSST

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 360 ครั้ง